ALV 28 mei 2015

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op de zolder van WeSD dd 28 mei 2015

Verslag ALV WeSD 28 mei 2015 te WeSD zolder Leeuwenhoeksingel 42 van 20-22 uur

Aanwezig: Kees Ruijgrok (voorzitter), Erik Otto (penningmeester), Stefan van der Spek (bestuur), Ferry Adema (bestuur) Marjan SLeijster(boekhouder), Jitske Zitman (coördinator) Wiebe Boonstra , Otto van Diggelen (Ars Vocalis)
Afwezig met bericht/ zij ontvangen dit ALVverslag: Bert Slagmolen, Jan Bloemberg, Jan Brouwer, Ineke Hulshof, Rinske Wessels, Milène Junius, Nathalie van der Hak, Jacqueline t Hoen, Jennifer Swaak, Els van der Riet, Eugenie Gaiser, Anke van Lon, Astrid Keers, Jens-Erwin Siemssen

Bij de agenda zaten de volgende bijlagen:
Ad 2) Verslag WeSD ALV 2014
Ad 3A) Jaarverslag 2014 inhoudelijk
Ad 3B) Jaarrekening 2014 financieel verslag door B&L, PDF "Report WeSD"
Ad 4A) Eindverslag MLT
Ad 6) CV Astrid Keers

Verslag aan de hand van onderstaande agendapunten

1. Opening en mededelingen. Huishoudelijk: tijdelijk geen wateraansluiting en internet. Overbrengen suggesties en groeten van de afgemelden.

2. Verslag vorige ALV  van 27 mei 2014 ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Jaarstukken 2014
A Jaarverslag inhoudelijk. Korte toelichting door Jitske. Besluit: nog toevoegen de workshop fietsverkeer ism Platform Spoor. Hierbij de definitieve versie aanv hoofdstuk 2.1 

B Financieel, jaarrekening 2014 concept door B&L toegelicht door Marjan en goedgekeurd. Opdrachtbevestiging getekend door 2 bestuurders Kees en Erik, door Jitske verstuurd naar B&L met verzoek definitieve jaarrekening aan WeSD toe te sturen.

 

4. Afhandeling MLT 
A Eindverslag  Manifestatie de Laatste Trein  over het realiseren van de voorstelling 'het spoor voorbij', toelichting door Jitske. Ongewijzigd goedgekeurd.

B Financiële afhandeling loopt nog. In het contract tussen DLK en WeSD is een risicoverdeling opgenomenKorte toelichting door Marjan: er ligt nog een aantal onbetaalde facturen te wachten op inkomsten. We verwachten binnenkort geld van:
-OBS, factuur verstuurd begin mei
- teruggave BTW, betaling toegezegd door belastingdienst 23 mei
- Prins Bernhard Cultuurfonds Z-H ,betaalverzoek indienen met accountantsverklaring*
- Fonds1818, betaalverzoek om restant 20% ingediend medio mei

Onderstaande instellingen hebben reeds gedoneerd, ontvangen verslaglegging van WeSD
- VSB fonds, verslag en verantwoording indienen begin juni met accountantsverklaring*
- gemeente Delft, verslag en verantwoording over de voorbereidingen anno 2014 (I) en realisatie anno 2015 (II) ingediend 1 juni per email

*conclusie:  de accountantsverklaring van B&L over het project MLT is op korte termijn nodig voor de financiële afhandeling. Rob van Mierlo zegt aan Marjan toe: begin juni. 

5. Lopende zaken,
A huisvesting WeSD, NS heeft nog geen nieuwe huurder voor het oude stationsgebouw en biedt aan om de huidige gebruiksovereenkomst nog een tijdje voort te zetten. Voor de rest van 2015. Besluit: Van dit genereuze aanbod  zal WeSD graag gebruik maken. Jitske neemt contact op met Jacqueline t Hoen om dit te effectueren.

B behoud viaductpilaren. potentiëel project  Op basis van een idee van Pact 11 heeft Simon Huiberts plan ingebracht bij de bouwers om een tweetal pilaren - op het bolwerk- te sparen van de sloop en te bewaren voor het stadspark. Dit is niet door de gemeenteraad aangenomen.  Anders had WeSD wellicht een rol kunnen spelen in de verwezenlijking.

 

6. Continuiteit WeSD,
Bestuurssamenstelling. Voorzitter Kees Ruijgrok en bestuursleden Stefan van der Spek en Ferry Adema treden terug. Dank voor hun enthousiaste inzet  moet blijken uit de afscheidscadeaus. Kees heeft vanaf 2008 in het bestuur gezeten en de laatste jaren als voorzitter zijn netwerk en energie onvermoeibaar ingezet om MLT aan de gang te krijgen, met resultaat. Strijdbaar voor de goede zaak, afbeelding op Delfts blauw tegeltje. Stefan heeft de link naar de studenten van TU levend gehouden, met name de Polis studievereniging, vervat in een boek en aan Ferry een wijnpakket. 

Erik Otto neemt het voorzitterschap over van Kees. Nieuwe bestuursleden: kandidaat Astrid Keers unaniem aangenomen. Welkom in het WeSDbestuur!
Blijft over één vacature. Het nieuwe bestuur geeft zichzelf tot en met september om meer bestuursleden te vinden.  Onder  BosD en toekomstige bewoners van de nieuw te bouwen wijken zoals Coendersbuurt. 


B Toekomstplannen moeten zoals aangekondigd in de uitnodiging voor deze ALV de komende tijd vorm krijgen. WeSD3.0 in plan voor de jaren tot en met 2017/2025
Bij de wvttk adviseert Wiebe  nogmaals om in te zetten op toekomst als bewonersvereniging van nieuwe wijken.

7. 
Na de 
Wvttk sluit de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid en inbreng. Aansluitend de borrel. Aan eenieder de mogelijkheid om souvenirs van MLT en de publicatie Delftse Stadmakers met projecten van GLR mee naar huis te nemen. naar het nieuwsoverzicht > >