ALV 8 november 2018

De vereniging Werkplaats Spoorzone Delft zal haar activiteiten beëindigen. Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering worden de nog resterende plannen 'aan de stad'  aangeboden.

Het voorstel tot ontbinding zal aan de orde komen, gevolgd door een terugblik en presentatie van de resterende ideeën. Wie pakt ze op?! Wees welkom, donderdag 8 november in Noordeinde 15 vanaf 19:30. Aanvang Algemene Leden Vergadering om 20:00 uur. graag aanmelden per email naar info@werkplaatsspoorzonedelft.nl. Bij de bevestiging ontvangt u de vergaderstukken.

bericht van het bestuur vereniging WeSD:

"Beste leden en vrienden van de vereniging Werkplaats Spoorzone Delft,

Na 12 jaar lang mooie en leuke activiteiten te hebben geïnitieerd, georganiseerd en uitgevoerd in de Spoorzone is er nu het moment aangebroken om ons op de toekomst te bezinnen. Aanvankelijk hield WeSD zich bezig met zaken die de onherbergzaamheid van de werkzaamheden in onze Spoorzone konden verzachten voor, en ook meestal door, de Delftse inwoners.

Naarmate de werkzaamheden vorderden, en met name na Manifestatie de Laatste Trein, kwam de focus meer en meer te liggen op delen van het uiteindelijke plan. Het pijlermonument op het Bolwerk is daar een eerste voorbeeld van.

Er leven binnen het WeSD-bestuur nog een aantal ideeën betreffende het invullen van de openbare ruimte. Onze subsidiegevers Gemeente Delft, Prorail en OBS hebben de structurele bijdrage asinds het beëindigen van hun eigen werkzaamheden logischerwijs stopgezet en dat leidt ertoe dat we geen mogelijkheid meer zien om menskracht te steken in het uitwerken en realiseren van die ideeën.

Het bestuur van WeSD stelt derhalve voor om de vereniging te ontbinden en de gedachten en ideeën bij bestaande organisaties onder te brengen. Suggesties daarvoor zijn welkom en zullen ook op de komende Algemene LedenVergadering aan de orde komen. Wees Welkom 8 november a.s. 2018 om 20 uur op Noordeinde 15.

Met vriendelijke groet,
Bestuur WeSD"

Agenda ALV:

1) opening + welkom
2) ingekomen stukken en mededelingen
3) verslag vorige ALV 2016 online http://www.werkplaatsspoorzonedelft.nl/over-wesd/de-ledenvergadering 
4) 
jaarverslag 2016 
5)
 jaarverslag 2017/2018 
6) 
(- financieel verslag 2016 - reeds goedgekeurd door kascommissie)
7) 
 financieel verslag 2017/2018 
8) 
ontbinding- en vereffeningsvoorstel conform art 7 van de statuten.  Zo zal de website worden overgedragen aan de digitale Koninklijke Bibliotheek
9) 
terugblik highlights WeSD
10)
 ideeën om over te dragen
11) wvttk en rondvraag
12) sluiting


naar het agendaoverzicht > >