ALV van WeSD

Een vereniging als WeSD heeft leden! En dus houden we minimaal één keer per jaar de Algemene Ledenvergadering (ALV). De beknopte verslagen van ALV's uit het verleden vind je hier. 

ALV 2017-2018

De vereniging WeSD is in liquidatie en wordt geeffectueerd per 1-1-2019. Lees verder voor het verslag van de ALV op 8 november j.l. waarin dit besluit is genomen.

vereniging Werkplaats Spoorzone Delft -in liquidatie- hield haar laatste Algemene LedenVergadering op donderdag 8 november 2018 van 20:00-22:00 op het Noordeinde 15 te Delft.


aanwezig: Astrid Keers, Erik Otto, Jasper van Zwol, Ron Witsenboer bestuurders WeSD, Jitske Zitman- coördinator WeSD, Marjan Sleijster – boekhouder WeSD, Taufan ter Weel- Hoorbare Herinneringen, Bert Slagmolen (& Marja), Anke van Lon – oud WeSD-bestuurders, Simon Huiberts – Delft Bloeit, Ieke Frankenmolen- kascommissie, Ineke Hulshof- Delft Design afwezig met bericht: Kees Ruijgrok- oud-WeSD, Irma Lauwers- Spoorzone Delft, Anne Koning – oud-WeSD

1 Opening 
A) welkom door Astrid Keers, korte introductie aanwezigen o.a. de oud-bestuursleden die 12,5 jaar geleden zijn begonnen. Deze vergadering komt het ontbindingsvoorstel ter tafel omdat de subsidies zijn gestopt en weinig medewerking kwam van gemeente. We proberen onze ideeën bij andere gremia onder te brengen teneinde ze te realiseren. 
-> Suggestie: evt archiefmateriaal onderbrengen bij Eppo van Nispen tot Sevenaer – oud-WeSDbestuurder is inmiddels directeur bij Beeld & Geluid -museum. Bert Slagmolen polst Eppo 
B) vaststelling agenda zonder wijzigingen

2 ingekomen stukken: geen

3 Verslag vorige keer WeSD ALV 2016 staat reeds eerder vastgesteld online http://www.werkplaatsspoorzonedelft.nl/over-wesd/de-ledenvergadering

4 jaarverslag 2016 vastgesteld

5 jaarverslag 2017-2018 vastgesteld

6 jaarcijfers 2016 reeds goedgekeurd door kascommissie o.l.v. penningmeester Erik Otto bestond verder uit Marjan Sleijster boekhouder, Kees Ruijgrok en Ieke Frankenmolen.

7 jaarcijfers 2017-2018 waren geen grote uitgaven, want steeds minder projecten. Erik Otto licht ter vergadering toe: we zorgen voor def afrekening, alles opzeggen, alles op 0 zetten en opheffen. M.a.w. nadere berichtgeving van Erik Otto volgt begin 2019

8 Ontbindingsvoorstel conform art 7 van de statuten. De aanwezigen die de vereniging hebben opgericht, hebben destijds al goed voorgesorteerd en nu kan de club netjes ontbonden worden. Een burgerinitiatief heeft per definitie een tijdelijk karakter, en nu is de tijd aangebroken om af te ronden. Dit voelt ook goed voor de oprichters. 
-> de website wordt overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek, die een kopie online zal bewaren. Physiek archief kan qua papier wellicht naar Archief Delft. En andere spullen / erfenis zijn om nader uit te zoeken en verdelen.
-> NB Gedurende 10 jaar na vereffening gegevens bewaren. De boekhouder draagt hier zorg voor

9 een greep uit het glorieuze WESD verleden. Jitske presenteert 45 foto’s uit de recente WeSD-jaren. Daarnaast worden andere, oudere herinneringen opgehaald onder leiding van de aanwezige oud-bestuursleden. Taufan vertelt over Hoorbare Herinneringen. Gememoreerd worden ook het project Gebruik de Lege Ruimte, een WeSD initiatief samen met TOP en Delft Design. En het educatieve project van Binnenste Buiten die lesbrieven ontwikkelde voor schoolgaande jeugd in Delft over de bouw van de Spoortunnel.

10 over te dragen ideeën 
I) Kunstroute – Jasper presenteerde dit reeds in TOP in 2016. De gemeente zou werkgroep oprichten, nooit gebeurd. Om de bestaande routes te verbinden: keramiekroute. Techniek, historie, plek voor Ricardis vinden. Pijlermonument hoort erbij. Jasper maakte de schetsen als basis voor de technische tekening. Laat de innovatie van techniek op één of andere manier zien. Bijv Daan Roosegaarde achtige straatverlichting. Jasper ontwerpt A3 met ideeënlijst om aan OBS aan te bieden tijdens de afscheidsborrel op 20 december in het Oude Station Deflt, thans Pavarotti.
II) Parkeergarage opfleuren met foto’s en vondsten – Ron presenteerde dit reeds in TOP in 2016. Vondsten zoals misbaksels, het kijkertje, blik schildpaddesoep. A la Phoenixgarage, en Markthal tijdtrap in Rotterdam, de verloren toren in Nijmegen, Castellum in Woerden. Afbeeldingen zoals de foto’s door Delftenaren die zo actief tijdens de bouw hebben gefotografeerd. Doel verbindingen maken: verleden-heden, onder-boven, toerist-stad, stad-Spoorzone. de stadsarcheoloog Steven Jongma was enthousiast, maar moeilijk te realiseren vanwege … waar isWeSD ALV donderdag 8 november 2018 20:00-22:00 Noordeinde 15 Delftplek? Je moet wel het hele verhaal vertellen. Maar het is moeilijk om plek te vinden in die garage. De wanden zijn in gebruik voor parkeerruimte. Enige mogelijkheid is de keerlus aan het einde vd garage. De bovenverdieping en benedenverdieping. Alternatief: de fietsenstallingen rondom het station. 
III) WSM- spoorherinnering idee Teko Salverda, suggestie Ineke: stichting midden Delfland, aansluiten bij de stichting van het stationnetje in Schipluiden. Zij kan contact leggen. Het boek van Hans van Lith blijft bij Astrid voorlopig. 
IV) stationsgebied en busplein mooier maken. De beelden spreken voor zich. Hier moet iets gebeuren, vanaf 2019 zet Astrid zich hiervoor in via Delft Design
->Suggestie: Kunnen we iets aan Nathalie van der Hak – Delfts Peil overdragen?

Verbindingen leggen:
Simon Huiberts vertelt over zijn stichting en ideeën: stichting Delft Bloeit opgericht om de boel te vergroenen. Het rommelige zooitje naast het stadskantoor, zand, was hem een doorn in het oog. Hij heeft gebruik gemaakt van die lege ruimte door daar een tulpenveld aan te leggen. En er komt nog een keer een tulpenveld! De bouw begint pas in mei 2019 (als de tulpen klaar zijn). in dat tulpenveld komt een zitplek, boombank. Die theekoppen waren een hit, maar die zijn in korte tijd kapot geregend. Samenwerking met Nina Voets over Gouden Eeuw, toen tulpenbollen zo duur waren. Verwijzing maken vanaf daar naar hofjes in Delft. Er zijn meer ideeën zoals schaaktafels, we gaan het zien. Andere ideeën gaan over het vergroenen en verbloemen van de Gasthuisplaats. Dat mag ook guerilla-style! Simon: 1836 stadswallen raakten in onbruik. Zocher zou iets gaan doen. Misschien nu dan alsnog dat plan weer uit de ijskast trekken voor een wandelpad. Irma wil dat gaan doen 

-> Jasper gaat Simon in contact brengen met Jurjen van Beek, van het plan van de groene ring rond de binnenstad .Presentatie WeSD-ideeën in TOP – feb 2019 

-> Tijdens een TOP avond nog eens toelichten wat WeSD teweeg heeft gebracht. Breder: de invloed van burgers op grote projecten. In 3 casus Delft, Amsterdam en Rotterdam. Simon: er loopt studentenonderzoek naar wat is de invloed van burgers op projecten? In dat kader wordt Simon geïnterviewd. Jasper was bij de presentatie van Busquets in IAE ”hoe kunnen we helpen?” CCL sprak over een exportproduct over WESD. Het was bijzonder om mensen te betrekken, actief worden eigenaarschap. CCL kreeg een deurmat met WELKOM van WeSD. Dat werd nog gememoreerd bij het vertrek van CCL. WeSD was de onafhankelijke smeerolie. De bouwers waren blij met de actieve burgers die betrokken waren en suggesties deden. Het is heel goed gelukt.

11 wvttk: Simon: hoe zit het met de geluidsdetectie voor het Pijlermonument? Taufan ìs in gesprek met de TUDelft maar intussen wel moeilijk met welstand en geluidsvergunning.
agendatip: a.s. maandag 12 nov 2018 in Van der Mandelezaal over Spoorzone door Delphia Batavorum. met Jaap van der Bout, Isidoor Hermans.

12 samenvatting/ actielijst:
- In februari 2019 datum prikken voor presentatie WeSD -ideeën in TOP tijdens brede avond
- WSM: iemand moet dit idee oppakken. wie? aanbieden aan Nathalie van der Hak?
- WSM, Ineke kan contact tot stand brengen met Schipluidens stationnetje
- beeldarchief: bespreken met Eppo.
- Website gaat -na aanvulling in dec 2018 door Ron en Jitske- naar KB
- Papieren archief: overdragen aan archief Delft.
- spullen in de dozen bij Erik: zelf sorteren en erfenis verdelen.
- Jasper brengt Simon in contact met Jurjen van Beek over stadswallen/ groene ring
- Jasper maakt A3 met todolijst van over-te-dragen ideeën (DONE)
- Taufan informeert over digitaal archief bij Archief Delft (DONE)
- Erik bericht nader over financiële afronding
- Liquidatie wordt geeffectueerd vanaf 1-1-2019


Afsluiting met borrel op de mooie WeSD-jaren, als give away originele brokstukken van het Spoorviaduct en appeltjes uit eigen tuin van Jasper
Dank aan allen voor uw aanwezigheid!
verslag door Jitske Zitman - coördinator WeSD
nog tot 1-1-2019 bereikbaar op info@werkplaatsspoorzonedelft.nl

ALV 2016

aanwezig Erik Otto, Jasper van Zwol, Ron Witsenboer en Jitske Zitman, Marjan Sleijster, Taufan ter Weel 
afwezig met bericht: Astrid Keers-voorzitter buitenland, Kees Ruijgrok, Joyce Beumer, Anke van Lon

Dinsdag 29 november 2016 in Kadmium 19:30-20:00 uur I Algemene LedenVergadering van vereniging Werkplaats Spoorzone Delft

VERSLAG

1 Opening 
A) welkom door Jasper van Zwol, korte introductie aanwezigen en nieuwe bestuursleden Jasper van Zwol en Ron Witsenboer 
B) vaststelling agenda zonder wijzigingen 
C) ingekomen stukken: – email Kees Ruijgrok inhoudende o.a. pleidooi tegen invoeren van contributie. Dit voorstel is unaniem overgenomen – NS opzegbrief: de kantoorruimte op zolder van het oude station Delft moet aan het eind van 2016 leeg aan NS opgeleverd worden. Brief ondertekend door bestuursleden Erik en Jasper (voor Astrid) en dd 30-nov-2016 retour per post. De nieuwe eigenaren/exploitanten nemen eventueel nog contact op, dat is echter niet gebeurd.

2 Verslag vorige keer WeSD ALV 2015 definitief vastgesteld.

3 Jaarstukken 2015 
A) Inhoudelijk verslag De conceptversie van nov 2016 zoals bij de vergaderstukken verzonden is definitief vastgesteld

B) Financiën Kascommissie o.l.v. penningmeester Erik Otto bestond verder uit Marjan Sleijster boekhouder, Kees Ruijgrok en Ieke Frankenmolen. De kasco brengt ter vergadering verslag uit:

“Omdat de financiën van de Manifestatie Laatste Trein (MLT) al t.b.v. de subsidiegevers door de accountant waren goedgekeurd, heeft het bestuur besloten om het restant van 2015 door een kascontrolecommissie te laten beoordelen. Kees heeft telefonisch gereageerd en zijn opmerkingen zijn mede besproken in de kasco-bijeenkomst op 24 november 2016. Omdat er geen aanmerkingen op het secure werk van Marjan waren, ging het vooral over de krappe financiën in 2016 en de zorgelijke vooruitzichten voor 2017. Een ondertekende goedkeuringsverklaring zal aan het uitgebreide financieel verslag van Marjan worden toegevoegd en daarmee is het financiële jaar 2015 dan afgesloten.”

samengevat:
 – jaarrekening 2015 goedgekeurd door kascommissie, en vastgesteld door ALV 
– lopende financiële zaken 2016 kort samengevat: niet veel mutaties, bezuinigingen op internet en postbus. Lopende kosten zijn te voldoen uit het batig saldo 2015 
– begroting 2017 De inkomsten uit projectbijdragen zullen komen. Pas als die op basis van projectplannen toegezegd en binnen zijn, vinden betalingen plaats.


Ter afsluiting van dit punt wordt ter vergadering de financiële positie besproken. Alle aanwezigen zijn het erover eens dat als het financiële risico te groot wordt, WeSD zal stoppen. De vereniging zal dan haar ideeën en/of plannen overdragen aan desbetreffende bewonersverenigingen.

4 Rondvraag en afronding 
Geen vragen of opmerkingen tijdens de rondvraag. De vergadering wordt gesloten en de aanwezigen richten hun aandacht op het tweede deel van de avond, namelijk het Spoorzonecafé met daarin presentaties van de WeSD-projecten

II Spoorzonecafé ism TOP en OBS 20:00-22:30 uur in TOP-ruimte boven BarBaar

presentaties van WeSD-projecten en -ideeën uit 2016 en voor 2017 en verder: 
-Routemogelijkheden door de Spoorzone* 
-Bouwdoeken* rond bouwplaats van school in Coendersbuurt SC Delfland 
-Pijlermonument* 
-Parkeergarage mogelijk met foto’s en artefacten aankleden

*= zie PDF-bijlage met presentaties

6. Sluiting


Beknopt verslag Algemene Ledenvergadering Werkplaats Spoorzone Delft 2013

ALV 2013, 19 februari 2013 20:00 te Kadmium, Koornmarkt 48F

Aanwezigen namens WeSD: Kees Ruijgrok (voorzitter), Erik Otto (penningmeester), Ferry Adema, Berend Jan Berends, Guido Sluijmans (MLT), Jitske Zitman (coördinator)

 1 Opening Welkom door voorzitter Kees Ruijgrok, voorstelrondje door de zaal. Scheidend bestuursleden Anne Koning en René Teule lichten hun vertrek toe. Uitnodiging aan de aanwezigen om tot het WESDbestuur toe te treden.

2b Activiteiten 2012. 
Berend Jan licht de verschillende evenementen en activiteiten toe

2a Financieel verslag 2012. 
Per saldo van alle inkomende en uitgaande posten is een klein bedrag overgebleven. Sommige projecten en vaste kosten hebben meer geld gekost dan was begroot, de overschotten van andere projecten dekken deze verliezen.

3a Activiteitenkalender 2013.
Jitske licht de evenementen en activiteiten chronologisch toe met een korte beschrijving en aanduiding in welk stadium het zich bevindt. Uitnodiging aan de aanwezigen naar het eerstkomende: stationsconcert door Krashna Musica op vrijdagmiddag 22 februari van 17:00-18:00 in de Stationshal. Lopende projecten van Buitenste Boven en Gebruik de Lege Ruimte (GLR) zijn hierin voor de overzichtelijkheid niet opgenomen.
Oproep voor suggesties en aanvullingen. Actuele agenda vanaf maart op de website van WeSD

3b Manifestie de Laatste Trein. (MLT) 
Dit project loopt over meerdere jaren en moet uitgroeien tot een beeldbepalend WeSD-evenement.
Berend Jan en Guido Sluijsmans, projectleiders MLT, lichten de plannen toe en houden een korte workshop om ideeën en wensen uit de zaal te genereren. Hier wordt geestdriftig aan meegedaan en de projectleiders oogsten dan ook vele ideeën.

4 officieel afscheid van Berend Jan als coördinator. 
Kees Ruijgrok spreekt woorden van dank en biedt cadeau namens WeSD aan, het boek ‘Dat kan mijn kleine zusje ook, waarom moderne kunst kunst is.’ 
Anja Klaver bedankt Berend Jan voor de samenwerking met OBS met lovende woorden en een uitvergroting van een foto van de bouwplaats, het uitzicht waarvan Berend Jan al die jaren als coördinator heeft genoten.

5. Sluiting 
Voorzitter Kees bedankt de aanwezigen voor hun actieve bijdragen en roept geïnteresseerden op zich te melden bij Jitske om tot het bestuur van WeSD toe te treden. 
Om 22:15 sluit de vergadering en verhuist het gezelschap naar de Kadmiumbar voor de bedankborrel.

 

ALV 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering Werkplaats Spoorzone Delft 2011

12 mei 2011

Aanwezig bestuur: Bert Slagmolen (voorzitter), Eppo van Nispen (secretaris), Berend Jan Berends (coördinator en notulist)

Aanwezig leden: Jan van Dalen, Hans Veldman, Theo Vesseur, Jan Brouwer, Ineke Hulshof

1. Opening
Voorstelrondje. Voorzitter opent de vergadering.

2a. Financieel verslag 2010
Financieel jaarverslag wordt toegelicht door Bert. Het jaarverslag is laat tot stand gekomen en is aanleiding tot professioneler aanpak van de administratie. De leden keuren het accountantsverklaring goed en geven aan dat er voor de kascommissie geen taak meer ligt om dit te controleren.

2b. Leven aan het Spoor
Het verslag van het project Leven aan het Spoor wordt door de leden positief ontvangen. Opmerking: in deze vorm moet er ook een jaarverslag worden bijgehouden. Jan Brouwer geeft de tip: organiseer je website zo dat je elk project direct online ziet.

3. Bestuursamenstelling: wisseling penningmeester
De leden gaan akkoord met de wisseling van penningmeester. Anne Koning is vanaf dit moment de nieuwe penningmeester.

4. Projectprogramma
Berend Jan licht het programma toe. In de vergadering komt de vraag naar voren of het bereik van het programma wel groot genoeg is.

WeSD kan meer moeite doen om stadsbreed bewoners te betrekken in periodieke ontmoetingen in een toegankelijke ruimte.

Delftse toeristen worden niet genoeg benaderd.

5. Rondvraag
Wat is er gebeurd met de bereikbaarheidsoverleggen? 
Antwoord: Er zijn geen mogelijkheden en aanknopingspunten meer in de huidige bewegwijzering om vanuit WeSD projecten te starten.

Hoe gaan we het lidmaadschap inrichten? Antwoord: we willen af van een contributie. Mensen die in WeSD geinteresseerd zijn ontvangen de nieuwsbrieven en de uitnodigingen voor de ALV. De mailinglijst is onze ledenlijst. De vergadering gaat akkoord.

Ik word lid