ALV van WeSD

Een vereniging als WeSD heeft leden! En dus houden we minimaal één keer per jaar de Algemene Ledenvergadering (ALV). De beknopte verslagen van ALV's uit het verleden vind je hier. 

Beknopt verslag Algemene Ledenvergadering Werkplaats Spoorzone Delft 2013

ALV 2013, 19 februari 2013 20:00 te Kadmium, Koornmarkt 48F

Aanwezigen namens WeSD: Kees Ruijgrok (voorzitter), Erik Otto (penningmeester), Ferry Adema, Berend Jan Berends, Guido Sluijmans (MLT), Jitske Zitman (coördinator)

 1 Opening Welkom door voorzitter Kees Ruijgrok, voorstelrondje door de zaal. Scheidend bestuursleden Anne Koning en René Teule lichten hun vertrek toe. Uitnodiging aan de aanwezigen om tot het WESDbestuur toe te treden.

2b Activiteiten 2012.
Berend Jan licht de verschillende evenementen en activiteiten toe

2a Financieel verslag 2012.
Per saldo van alle inkomende en uitgaande posten is een klein bedrag overgebleven. Sommige projecten en vaste kosten hebben meer geld gekost dan was begroot, de overschotten van andere projecten dekken deze verliezen.

3a Activiteitenkalender 2013.
Jitske licht de evenementen en activiteiten chronologisch toe met een korte beschrijving en aanduiding in welk stadium het zich bevindt. Uitnodiging aan de aanwezigen naar het eerstkomende: stationsconcert door Krashna Musica op vrijdagmiddag 22 februari van 17:00-18:00 in de Stationshal. Lopende projecten van Buitenste Boven en Gebruik de Lege Ruimte (GLR) zijn hierin voor de overzichtelijkheid niet opgenomen.
Oproep voor suggesties en aanvullingen. Actuele agenda vanaf maart op de website van WeSD

3b Manifestie de Laatste Trein. (MLT)
Dit project loopt over meerdere jaren en moet uitgroeien tot een beeldbepalend WeSD-evenement.
Berend Jan en Guido Sluijsmans, projectleiders MLT, lichten de plannen toe en houden een korte workshop om ideeën en wensen uit de zaal te genereren. Hier wordt geestdriftig aan meegedaan en de projectleiders oogsten dan ook vele ideeën.

4 officieel afscheid van Berend Jan als coördinator.
Kees Ruijgrok spreekt woorden van dank en biedt cadeau namens WeSD aan, het boek ‘Dat kan mijn kleine zusje ook, waarom moderne kunst kunst is.’
Anja Klaver bedankt Berend Jan voor de samenwerking met OBS met lovende woorden en een uitvergroting van een foto van de bouwplaats, het uitzicht waarvan Berend Jan al die jaren als coördinator heeft genoten.

5. Sluiting
Voorzitter Kees bedankt de aanwezigen voor hun actieve bijdragen en roept geïnteresseerden op zich te melden bij Jitske om tot het bestuur van WeSD toe te treden.
Om 22:15 sluit de vergadering en verhuist het gezelschap naar de Kadmiumbar voor de bedankborrel.

 

ALV 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering Werkplaats Spoorzone Delft 2011

12 mei 2011

Aanwezig bestuur: Bert Slagmolen (voorzitter), Eppo van Nispen (secretaris), Berend Jan Berends (coördinator en notulist)

Aanwezig leden: Jan van Dalen, Hans Veldman, Theo Vesseur, Jan Brouwer, Ineke Hulshof

1. Opening
Voorstelrondje. Voorzitter opent de vergadering.

2a. Financieel verslag 2010
Financieel jaarverslag wordt toegelicht door Bert. Het jaarverslag is laat tot stand gekomen en is aanleiding tot professioneler aanpak van de administratie. De leden keuren het accountantsverklaring goed en geven aan dat er voor de kascommissie geen taak meer ligt om dit te controleren.

2b. Leven aan het Spoor
Het verslag van het project Leven aan het Spoor wordt door de leden positief ontvangen. Opmerking: in deze vorm moet er ook een jaarverslag worden bijgehouden. Jan Brouwer geeft de tip: organiseer je website zo dat je elk project direct online ziet.

3. Bestuursamenstelling: wisseling penningmeester
De leden gaan akkoord met de wisseling van penningmeester. Anne Koning is vanaf dit moment de nieuwe penningmeester.

4. Projectprogramma
Berend Jan licht het programma toe. In de vergadering komt de vraag naar voren of het bereik van het programma wel groot genoeg is.

WeSD kan meer moeite doen om stadsbreed bewoners te betrekken in periodieke ontmoetingen in een toegankelijke ruimte.

Delftse toeristen worden niet genoeg benaderd.

5. Rondvraag
Wat is er gebeurd met de bereikbaarheidsoverleggen?
Antwoord: Er zijn geen mogelijkheden en aanknopingspunten meer in de huidige bewegwijzering om vanuit WeSD projecten te starten.

Hoe gaan we het lidmaadschap inrichten?
Antwoord: we willen af van een contributie. Mensen die in WeSD geinteresseerd zijn ontvangen de nieuwsbrieven en de uitnodigingen voor de ALV. De mailinglijst is onze ledenlijst. De vergadering gaat akkoord.

6. Sluiting

Ik word lid